Seniorenvereniging Vlijmen 1972 - 2022

 

 

In september 1972 werd in Vlijmen een  ouderenvereniging opgericht die aansluiting vond bij de Diocesane BejaardenBond. Later werd dat de Katholieke Bond van Ouderen.

Onze vereniging is in de loop van de jaren uitgegroeid tot de Seniorenvereniging Vlijmen (Vlijmen-dorp en Vliedberg).

Had de vereniging in eerste aanzet 90 leden, in 2022 zijn er dat 397.

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 20 april 2022

Het bestuur van Seniorenvereniging Vlijmen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april 2022, om 14:00 uur in Buurthuis De Korf.

Met uitzondering van het concept van de Statutenwijziging en de aanpassing van het  Huishoudelijk Reglement vindt u alle benodigde documenten voor deze vergadering in het onlangs samen met "ONS magazine" bij u thuisbezorgde jaarboek 2022. 

De door de notaris opgestelde conceptstatuten kunt u vinden verderop op deze pagina. Mocht u een papieren versie van de statutenwijzing willen hebben dan kunt u die aanvragen bij het secretariaat.

Het voorstel voor de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement is helaas op dit moment nog niet beschikbaar. 

 AGENDA

1. Opening en welkom.

2. De notulen de Algemene Ledenvergadering van 22-07-2021              

3. Jaarverslag 

4. Financieel jaarverslag 

5. Verslag van de controlecommissie en benoeming nieuwe leden controlecommissie 2022

6. Begroting 2022 

7. Contributie 2023

8. Rooster van aftreden bestuursleden. Aftredend zijn Wim van der Helm (niet herkiesbaar) Adriaan Bisschop (herkiesbaar) en Emile van Dun (herkiesbaar).


PAUZE

9.  Aanpassing statuten van de vereniging.                                          

10. Aanpassing huishoudelijk reglement. 

10. Mededelingen

11. Activiteiten in 2022

12. Rondvraag en sluiting.

 

Concept Statutenwijziging Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp

De huidige statuten zijn de basis voor het concept. De wijzigingen betreffen, de naamswijziging, aansluiting op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de mogelijkheid van digitaal vergaderen

Jaarboek 2022