Hulpdiensten en contributie

Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant vindt het zeer belangrijk dat het vrijwillige ondersteuningsnetwerk van belastinginvulhulpen, Wmo-cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en vrijwillige ouderenadviseurs stevig verankerd blijft in lokale gemeenschappen en verder vorm krijgt. Nadat we al diverse bezuinigingen hadden doorgevoerd en een algemene contributieverhoging niet gewenst werd, was het voorstel om de opleidingskosten bij de Kringen neer te leggen met de bedoeling deze ter subsidiëring voor te leggen bij de gemeenten, die tenslotte ook een belang en verantwoordelijkheid hebben bij goed opgeleide vrijwilligers in het sociaal domein. Dit voorstel is aangenomen door de Algemene Vergadering in november 2017.
Diverse signalen zijn voor het bestuur echter aanleiding om de besluitvorming over de bekostiging van de opleidingen te heroverwegen en hierover in overleg te treden met de adviescommissies Beleid en Financiën.
Opleiding van vrijwilligers mag als ‘het kroonjuweel’ van KBO-Brabant worden beschouwd en dient daarom koste wat kost behouden en beschikbaar te blijven voor al onze Kringen, Afdelingen en vrijwilligers. Objectiviteit, onafhankelijkheid, nabijheid en solidariteit vormen hierbij belangrijke kernwaarden. Het bestuur en beide commissies vinden het belangrijk dat de opleidingen voor deze vrijwilligers centraal geregeld blijven.
Voorkomen dient te worden dat Kringen en Afdelingen die er niet in slagen om de opleidingskosten aan de gemeente door te belasten zelf met onevenredig hoge kosten geconfronteerd worden. Dit zou de solidariteit binnen onze vereniging aantasten. In het gesprek met beide commissies is onder meer benadrukt dat het vrijwilligersnetwerk moet aansluiten op de lokale context, met een centrale sturing van de vrijwilligersopleidingen op provinciale schaal. Samenwerking met de gemeente is zeker belangrijk maar Kringen, Afdelingen en hun vrijwillige ondersteuners dienen hun onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid te behouden.
De Brabant-brede beschikbaarheid van vrijwilligers voor belastingaangifte, thuisadministratie, ouderenadvisering en cliëntondersteuning vraagt aandacht van de Kringraden, Afdelingen en van KBO-Brabant. KBO-Brabant rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om de opleiding en bijscholing voor vrijwilligers beschikbaar te houden en Kringen en Afdelingen waar nodig te ondersteunen. Om het netwerk uit te bouwen en belangenbehartiging effectiever te maken is samenwerking met de gemeente zeker gewenst, maar zonder de vereiste objectiviteit en onafhankelijkheid los te laten. Het bestuur blijft van mening dat de gemeente tevens een verantwoordelijkheid heeft om deze belangenbehartiging mede te ondersteunen, maar de bekostiging van de opleiding van vrijwilligers mag hier niet afhankelijk van worden gesteld.
De adviescommissies Beleid en Financiën en het bestuur zijn het ook met elkaar eens dat centrale financiering door KBO-Brabant gewenst is om de opleidingen voor de gehele vereniging toegankelijk te houden. Zoals eerder gesteld, blijft het zaak dat de gemeente zich mede verantwoordelijk toont. Kringen die met hun gemeente in gesprek zijn, moedigen wij van harte aan om deze gesprekken voort te zetten. Het bestuur zal met het oog op de vrijwilligersopleidingen ook (nogmaals) in overleg treden met de provincie.
Om Kringen en Afdelingen optimaal ruimte te geven om de lokale belangenbehartiging uit te bouwen en de samenwerkingsrelatie met de gemeente op te bouwen, zal het bestuur voor 2019 geen verhoging van de contributie voorstellen. Voor 2020 moet verwacht worden dat een verhoging van de contributie onvermijdelijk is.

Samengevat:
1. Het bestuur pakt de opleiding van vrijwilligers individuele belangenbehartiging op als een kerntaak van KBO-Brabant. Opleidingen dienen provinciebreed toegankelijk en beschikbaar te zijn voor Kringen en Afdelingen.
2. De wijze van uitvoering en de bekostiging van opleidingen wordt nader uitgewerkt in een voorstel aan de Algemene Vergadering van juni 2018. Er wordt dan tevens een afweging gemaakt van mogelijkheden en onmogelijkheden om opleidingen te realiseren door een bundeling van geldstromen (contributie, gemeentelijke en provinciale middelen).
3. Het bestuur doet geen voorstel tot contributieverhoging in 2019. Een contributieverhoging in latere jaren zal echter onvermijdelijk zijn. Een nadere uitwerking volgt in de Algemene Vergadering van november 2018.
4. Kringraden worden verzocht om in samenspraak met de Afdelingen het netwerk van individuele belangenbehartiging te versterken en samenwerking inzake deze belangenbehartiging met de gemeente te organiseren, dan wel uit te bouwen. Voor zover hierbij ondersteuning gewenst is, kan een beroep worden gedaan op het bureau van KBO-Brabant of op uw regiocontactbestuurder.
5. Kringen die al wel een financiële toezegging van hun gemeente hebben worden verzocht zich te melden bij het bureau van KBO-Brabant (wkop@kbo-brabant.nl).
Het bestuur vertrouwt erop met bovenstaande werkwijze tegemoet te komen aan de gevoelens van onrust onder Kringen en Afdelingen, om zo samen tot een voor eenieder bevredigende procedure te kunnen komen.
Met vriendelijke groet, Leo Bisschops, voorzitter.

Doe mee aan de SupportActie

U kunt onze lokale afdeling Vlijmen-Dorp steunen door deel te nemen aan de SupportActie. U maakt kans op mooie prijzen en van de opbrengst van de loterij komt maar liefst 80 % ten goede aan onze KBO Afdeling.

Meedoen is eenvoudig

U machtigt de SupportActie om per kwartaal een bedrag van € 5,50 van uw rekening af te schrijven. Op uw bankafschrift vindt u uw lotnummer. U bepaalt zelf met hoeveel loten u meespeelt.

Opzeggen is ook eenvoudig, bel daarvoor naar KBO-Brabant 073-6444066.
U krijgt automatisch bericht na elke trekking (eind maart, juni, september en december) als u een prijs gewonnen heeft.

Vraag een machtigingsformulier bij het bestuur van uw afdeling.
Voor meer informatie kijkt u op: www.supportactie.nl.