Contributie 2019

Om Kringen en Afdelingen optimaal ruimte te geven om de lokale belangenbehartiging uit te bouwen en de samenwerkingsrelatie met de gemeente op te bouwen, zal het bestuur voor 2019 geen verhoging van de contributie voorstellen. Voor 2020 moet verwacht worden dat een verhoging van de contributie onvermijdelijk is.

Waarvoor wordt uw contributie gebruikt?

KBO-ers in Brabant zijn lid van twee met elkaar verbonden verenigingen:

 • lid van de lokale Afdeling
 • lid van KBO-Brabant

De twee contributiebedragen (samen € 24,--) worden in één keer geïnd.

Een KBO-lid in Brabant betaalt:

 • een bedrag voor de eigen Afdeling, in 2016: € 10,43.
 • een bedrag voor KBO-Brabant: € 13,57.

Dienstverlening aan leden begroot op € 3,55; daarvoor krijgt een lid:

 • Individuele belangenbehartiging
 • Ouderenadvisering
 • Belastinginvulhulp
 • Administratieve ondersteuning
 • Collectieve belangenbehartiging
 • Ledenmagazine Ons, 11 x per jaar
 • Senioren Expo, Abdijdag
 • Ledenpassen
 • Individuele helpdesk
 • Website; o.a. Groet & Ontmoet
 • Tablet project
 • Kortingsvoordelen:
  • energie
  • rijbewijskeuring
  • ziektekostenverzekering 

Voor € 7,55 per lid krijgen Afdelingen en Kringen:

 • Opleidingsprogramma
 • Vrijwillige ouderenadvisering
 • Belastingservice
 • Administratieve ondersteuning
 • Vraagbaak, ondersteuning
 • Premieplan (opbrengst per lid € 0,57)
 • Vrijwilligers-, bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeringen
 • Promotie en ledenwerving; materiaal en ondersteuning
 • Ledenadministratieprogramma LeaWeb
 • Deelname aan Jaarcongres
 • Programma van voorlichtingsbijeenkomsten
 • Faciliteren website, ondersteuning webmasters
 • Programma van Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging (gesubsidieerd, VBOB)
 • Programma van Project Woningaanpassing bestaande bouw (gesubsidieerd, VBOB)
 • Programma’s van overige VBOB projecten:
  • Zorgeloos huis
  • Dementie óók onze zorg
  • Zorg voor elkaar
 • Programma’s van diverse KBO-projecten, zoals:
  • Veilig Thuis
  • Zorginnovaties
  • Tablet project

Per lid gaat € 2,47 naar werkzaamheden die er voor zorgen dat de vereniging functioneert:

 • Diverse overleggen
 • Bestuur
 • Onderscheidingen
 • Secretariaat, receptie, administratie