Ons Jaartijdschrift 2019 is uit

Ons derdeJaartijdschrift 2019 is uit. Voor al onze leden, maar ook voor (nog)niet-leden en belangstellenden. Een gratis exemplaar kunt u aanvragen bij reijnenawh@gmail.com.

Algemene Jaarvergadering

Algemene Vergadering maart 2015

In een Vereniging is de Algemene Vergadering, waartoe alle leden worden uitgenodigd, de baas van de vereniging.

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering doet het bestuur verslag van de activiteiten, presenteert een nieuw plan en legt verantwoording af voor haar handelen. Ook wordt het financieel verslag besproken en de begroting van het volgende jaar. Twee leden, die geen zitting hebben in het bestuur, controleren de financiën.

Volgens rooster treden er bestuursleden af en worden nieuwe bestuursleden gekozen, of zittende bestuursleden herkozen. Een bestuurslid kan maximaal negen jaar zitting hebben in het bestuur.

De hoogte van de jaarlijkse contributie voor de leden wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. De contributie bedraagt in 2017  € 24,-- per jaar.

De Algemene Vergadering kiest de voorzitter van de vereniging. De overige door de Algemene Vergadering geaccepteerde bestuursleden verdelen onderling de taken. Zij kiezen een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en een bestuurslid ledenadministratie. Verder kunnen bestuursleden alle voorkomende taken uitvoeren.

Beleidsplan 2015 - 2019

Op 26-2-2015 heeft het bestuur voor zichzelf het beleidsplan 2015 - 2019 vastgesteld. Het is het eerste beleidsplan van onze vereniging. Het beschrijft hoe de vereniging functioneert en waar het bestuur de komende vijf jaar naar toe wil. Willen we een bruisende vereniging blijven dan dienen we met de maatschappij mee te veranderen, het goede te behouden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Elk bestuurslid krijgt een taakomschrijving, gebaseerd op de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Eenmaal per jaar evalueert het bestuur haar eigen functioneren onder leiding van de voorzitter.

Hieronder kunt u het gehele beleidsplan downloaden.

20150306 beleidspln 15-19 definitief

Het door het bestuur vastgestelde Beleidsplan 2015 - 2019.

Huishoudelijk Reglement

Het bestuur tijdens de Algemene Vergadering maart 2015. V.l.n.r.: Dinie Vaupell, Jeanne van de Akker, Arnold Reijnen, Martin Pruijn, Mieke Timmermans, Wim van der Helm en Willem Fontijn. Toon de Lepper was afwezig.

Het Huishoudelijk Reglement (HR) wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het HR worden diverse zaken geregeld. Het rooster van aftreden, de verdeling en invulling van de verschillende functies, hoe bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen worden georganiseerd maar ook zaken als integriteit, en discriminatie.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereid de bestuursvergaderingen voor.

Hieronder kunt u het complete huishoudelijke reglement, zoals het is vastgesteld op de jaarvergadering van maart 2016, downloaden.

20160316 HR OVVD

Het huishoudelijk reglement van Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp, vastgesteld op de jaarvergadering van maart 2016.

De Statuten

De Statuten zijn door de notaris vastgesteld op 16 december 1994. 

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van ouderen alsmede de bevordering van hun welzijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
Onder ouderen wordt verstaan: mensen van vijfenvijftig jaar en ouder en overige personen die daarvoor, naar het oordeel van het verenigingsbestuur, in aanmerking komen.
De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers.
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Hieronder kunt u de statuten downloaden.

19941216 statuten Oud ver Vl dorp

De statuten van Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp verleden bij de notaris op 16 december 1994.

Ontstaan van de vereniging

Op 19 september 1972 besluiten ca. 90 ouderen in de Ouderen Soos aan de Pastoor van Akenstraat een eigen ouderenvereniging op te richten. De vereniging sluit zich aan bij de Diocesane Bejaarden Bond. Tot voorzitter van de vereniging werd gekozen de heer M. van der Sanden.

Vanaf 1973 is er een overlegorgaan van de Ouderen dat elke maand bijeenkomt in de Sociëteit. Elke ouderenafdeling in Vlijmen heeft daar twee personen in afgevaardigd. De democratisering van het ouderenbeleid in de gemeente Vlijmen werpt zijn vruchten af.

In 1975 vestigt dhr. van der Smissen zich in De Korf als projectleider van het Vlijmense Ouderenwerk. Hij wordt het centrale punt voor de ouderen en activeert en stimuleert het ouderenwerk in de gehele gemeente Vlijmen.

Met ingang van 1980 roepen de gemeente Vlijmen en Helvoirt samen een nieuwe stichting in het leven: de "Stichting Welzijn Ouderen Vlijmen/Helvoirt". De doelstelling waarvoor de Stichting en de plaatselijke raden zich hebben gesteld is onder meer dat de oudere mens zelf betrokken dient te worden bij beleidsvorming en beleidsuitvoering op alle terreinen die hem raken.

In 1980 sluit de vereniging zich aan bij de KBO in het diocees den Bosch, een voortzetting van de R.K. Bejaardenbond.

Na Nieuwkuijk is Vlijmen-dorp de tweede afdeling van de KBO uit Vlijmen die zich rechtspersoonlijkheid verwerft. Op een speciale daartoe bijeen geroepen algemene vergadering van de leden wordt daartoe op 7 December 1994 besloten. Op deze vergadering deelt voorzitter Ad van der Lee mede dat de Stichting Welzijn Ouderen per 1 Januari 1995 stopt met haar werkzaamheden en het bestuur afgetreden is. De Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp gaat verder. Hoewel er, gedateerd 16 december 1994, in het archief stukken zijn van notaris Huybregts wordt als oprichtingsdatum 19 september 1972 aangehouden de datum waarop de ca. 90 ouderen in de Ouderen Soos aan de Pastoor van Akenstraat besloten een eigen ouderenvereniging op te richten.

De vaste plek voor Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp is De Korf, Mrg. van Kessellaan in Vlijmen. Maar als de omstandigheden daarom vragen wijken we uit naar andere plekken.

Samenwerking

SVD is op de eerste plaats onderdeel van KBO Brabant en profiteert daarmee van de deskundigheden, faciliteiten en ondersteuning van KBO Brabant.

De KBO afdelingen binnen de gemeente Heusden vormen samen het KBO Kringoverleg.

Een aantal KBO Kringen vormen samen het Regionaal Overleg KBO Brabant.

Samen met alle andere KBO afdelingen binnen de gemeente Heusden en Seniorenoverleg Heusden overleggen we op gemeentelijk niveau in de Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH).  Meer informatie over de SRGH vindt u op hun website:
http://www.srgh.nl